Kallelse till föreningsstämma 2018 Torsdag 3 maj klockan 18:30

Tid:Torsdagen den 3 maj 2018 klockan 18:30

Plats: Samling ute på gräsmattan mellan bostadshusen, bakom sophuset! Medtag egen stol. Vi vill givetvis att så många som möjligt ska närvara vid stämman och därför har vi i år valt att ha mötet hos oss.

Vänligen informera styrelsen om ni får förhinder. Du kan låta någon annan representera dig under stämman. Begränsningar gällande vem som får företräda dig finns i stadgarna § 18. Glöm inte att medtaga fullmakt om du väljare att någon annan skall få ”representera dig”. 

Vi hoppas att alla ansluter sig till stämman. Mvh Styrelsen Brf Blåsippan 11

Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 19 april 2018 och kommer att mailas ut på begäran. Under mötet kommer årsredovisningen att delas ut i pappersformat. Efter stämman finns tid för diskussioner och reflektioner. I övrigt följs protokollet strikt den fastställda dagordningen för stämman, vilken ni finner nedan.

Vid årsstämman 2017 fattades ett första beslut om de nya stadgeändringar som måste justeras enligt den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Detta måste ske även på denna stämma, se ändringsförslag i dagordningen nedan § 17.

De nya stadgarna ligger i er brevlåda från igår torsdag12/4

DAGORDNING

§1. Stämmans öppnande
§2. Godkännande av dagordningen
§3. Val av stämmoordförande
§4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§5. Val av två justerare tillika rösträknare
§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
§7. Fastställande av röstlängd
§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
§9. Föredragning av revisorns berättelse
§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition
§12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
§15. Val av revisorer och revisorssuppleant
§16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Lagstadgad förändring av bostadsrättsföreningens stadga gällande beslut om att godkänna lagstadgade ändringarna av föreningens stadga. Detta berör följande paragrafer i föreningens stadgar:

16 § 2 st byts ut mot följande: Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

18 § 1 st görs tillägg med en sista mening: Biträde har yttranderätt.

18 § görs tillägg om ett 5 st: Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

30 § 1 st 3 p ändras till: att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen.

30 § 1 st 4 p ändras att… senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig.

30 § 1 st görs tillägg om en 6 p: om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.  

34§ ändras i andra meningen: Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

Övriga förtydliganden och tillägg i löpande uppdatering av mönsterstadgar genom följande:

8 § 1 st ändras i andra meningen: Beslut om ändring av andelstal ska fattas av föreningsstämma.

18 § 1 st görs tillägg i andra meningen: Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt.

18. Stämmans avslutande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *