Kallelse till föreningsstämma 2018 Torsdag 3 maj klockan 18:30

Tid:Torsdagen den 3 maj 2018 klockan 18:30

Plats: Samling ute på gräsmattan mellan bostadshusen, bakom sophuset! Medtag egen stol. Vi vill givetvis att så många som möjligt ska närvara vid stämman och därför har vi i år valt att ha mötet hos oss.

Vänligen informera styrelsen om ni får förhinder. Du kan låta någon annan representera dig under stämman. Begränsningar gällande vem som får företräda dig finns i stadgarna § 18. Glöm inte att medtaga fullmakt om du väljare att någon annan skall få ”representera dig”. 

Vi hoppas att alla ansluter sig till stämman. Mvh Styrelsen Brf Blåsippan 11

Årsredovisningen finns tillgänglig från och med den 19 april 2018 och kommer att mailas ut på begäran. Under mötet kommer årsredovisningen att delas ut i pappersformat. Efter stämman finns tid för diskussioner och reflektioner. I övrigt följs protokollet strikt den fastställda dagordningen för stämman, vilken ni finner nedan.

Vid årsstämman 2017 fattades ett första beslut om de nya stadgeändringar som måste justeras enligt den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016. Detta måste ske även på denna stämma, se ändringsförslag i dagordningen nedan § 17.

De nya stadgarna ligger i er brevlåda från igår torsdag12/4

DAGORDNING

§1. Stämmans öppnande
§2. Godkännande av dagordningen
§3. Val av stämmoordförande
§4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
§5. Val av två justerare tillika rösträknare
§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
§7. Fastställande av röstlängd
§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
§9. Föredragning av revisorns berättelse
§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition
§12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
§15. Val av revisorer och revisorssuppleant
§16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Lagstadgad förändring av bostadsrättsföreningens stadga gällande beslut om att godkänna lagstadgade ändringarna av föreningens stadga. Detta berör följande paragrafer i föreningens stadgar:

16 § 2 st byts ut mot följande: Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

18 § 1 st görs tillägg med en sista mening: Biträde har yttranderätt.

18 § görs tillägg om ett 5 st: Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

30 § 1 st 3 p ändras till: att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen.

30 § 1 st 4 p ändras att… senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig.

30 § 1 st görs tillägg om en 6 p: om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.  

34§ ändras i andra meningen: Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

Övriga förtydliganden och tillägg i löpande uppdatering av mönsterstadgar genom följande:

8 § 1 st ändras i andra meningen: Beslut om ändring av andelstal ska fattas av föreningsstämma.

18 § 1 st görs tillägg i andra meningen: Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt.

18. Stämmans avslutande.

Info gällande avlopp i tvättstället

Det är viktigt att vi har kunskap om hur luktlåset fungerar i badrummets tvättställ, då det inte finns något ”traditionellt vattenlås”. Tillverkaren Purus använder sig inte av ett ”vanligt” vattenlås i våra badrum, utan istället ett membran av silikon som mycket effektivt sätter stop för avloppslukt.

Vid rengöring av avloppet och vattenlås är det lätt att membranet åker ur sin rätta position och det kan vara svårt att få tillbaka membranet i rätt läge igen.  Det går att införskaffa i bygghandel tex; Bauhaus den lilla kassetten med ”membranflärpen” i silikon eller köpa ett helt kitt för ca 150kr. Att köpa en ny del, istället för att rengöra delarna är att föredra eftersom membranet då kommer att ligga i rätt position. Viktigt är att det är rätt membran – Purus. Lossnar membranet vid rengöring eller om det placeras felaktigt kommer avloppslukt uppstå. Enligt tillverkaren fungerar membranet också som en bakvattenspärr.

Nedan finns beskrivning på hur membranet skall sitta samt göras rent.

PURUS- Länk

 

 

 

Nya medlemmar till styrelsen

Hejsan, det börjar bli dags för stämma och vår valberedning kommer inom kort att påbörja sitt arbete med att hitta fler medlemmar till styrelsen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen så kontakta oss gärna!

 

Brand och säkerhet

Som Brf har vi skyldighet att arbeta aktivt med vårt brandskyddsarbete. Vid en brand måste kanske trapphuset användas av både räddningspersonal och de boende som utrymmer. Samtidigt som det är mycket folk kan det vara dåliga siktförhållanden med mörker och mycket rök. Då är framkomligheten livsviktig och därför får inga föremål förvaras så att de kan hindra en utrymning. Drickabackar, pantlflaskor, skor, cyklar, barnvagnar och andra lösa föremål skall ej förvaras i trapphusen.

Tack för visad förståelse och hänsyn i dessa viktiga frågor.

 

Till dig som röker på balkonger, uteplatser eller utanför entréer: Tänk på att cigarettrök stör dina grannar, och visa hänsyn. Många är allergiska och kan få starka reaktioner på rök. Fimpar på marken minskar trivseln, ökar brandrisken och hamnar alltför lätt i munnen på små barn eller husdjur.

Tänk på att släcka dem ordentligt och släng dem i din närmaste askkopp och inte utanför våra trapphus eller ute på våra gräsmattor.

Vi behöver era kontaktuppgifter!

Vill du få information från oss i Brf Blåsippan?

Maila in till oss så vi har dina kontaktuppgifter, gäller även dig som hyr av MHS bostäder.

  • För och efternamn
  • Lägenhetsnr
  • Postlådenr
  • Mobilnr
  • Mailadress

maila oss på : brfblasippan11@gmail.com

Tack för att du underlättar vårt arbete med att nå ut med vår information. Vi önskar er en fortsatt fin vecka!

Mvh: Linda, Max, Lena och Anton

Byte av lampor

Tisdag 19 december

Hejsan!

Under  morgondagen 20 december kommer Byggburken att byta ut lågenergilampor i våra trappuppgångar. Idag har vi också kontrollerat samt justerat inställningen på våra ljusrelän för utomhusbelysningen.

Vi passar på att önska alla i husen en trevlig och God Jul om vi inte

hörs tidigare.

Med vänlig hälsning, Styrelsen i Brf Blåsippan 11

Information Lördag 16/9

Hejsan! Nu skall belysning utanför portarna vara igång igen. Måleriarbete invändigt och utvändigt pågår fortfarande. Utvändigt arbete har varit svårt att genomföra enl. plan då vädret varit regnigt. Ricard från H&H har ej varit på plats under fredagen för att stämma av med målerientreprenad men vi skall få information under måndag kommande vecka. Nycklar kommer att återlämnas under början på nästa vecka. Trevlig helg!

Kvällsbelysning ur funktion

Hejsan! Tyvärr lyser inte belysningen vid portarna som de ska. Vid port 12, vet vi att det har blivit en kortslutning då man vid montering av trapphusinformationen råkat borra i befintlig el i väggen. Detta upptäcktes nu i veckan då man gjort måleriarbete i trapphus och port 12.  Varför inte övriga portar lyser nu inväntar vi svar från H&H och Ricard vår kontaktperson. Vi hoppas ha lite mer information kring detta under morgondagen.